The Beatitudes (DENDI: Benin Bible NT)

Beatitudes

DENDI: Benin Bible NT

Matthew (Matiyu) 5:3-12

3 Binekɑɑnekpɛ yom no, beerem kɑ ǹ bine kunɑ ǹ go lɑsɑbu ngei si hini kɑ tɔ ngei bɔm sɛ, zɑmɑ ǹ sɛ no bɛɛnɛ kpetɛrɛ goono.

4 Binekɑɑnekpɛ yom mo no, beerem kɑ ǹ bine go sɑrɑ zɑmɑ ngei wɔ no ǹ gɑ ǹ yɑmɑrɑndi.

5 Binekɑɑnekpɛ yom no, beerem kɑ ǹ ci bɔrɔ bɑɑnɔ yom zɑmɑ ngei yɑ kɑɑ hɑndunyɑ tubu.

6 Binekɑɑnekpɛ yom no, beerem kɑ ǹ go bɑɑ cɛyom susu zɑngɑ bɔrɔ kɑ ɑ̀ go mɑɑ hɛrɛɛ ndɑ jo, zɑmɑ ngei yɑ kɑɑ kungu.

7 Binekɑɑnekpɛ yom no, beerem kɑ ǹ go suuji cɛbɛ zɑmɑ ǹ sɛ no ǹ suuji tɛ.

8 Binekɑɑnekpɛ yom no, beerem kɑ ǹ bine yom go hinne zɑmɑ ngei yɑ di Ikpɛ.

9 Binekɑɑnekpɛ yom no, beerem kɑ ǹ go sɑsɑbɑndiyom tɛ zɑmɑ ngei wɔ ǹ gɑ ǹ cɛɛ Ikpɛ ize yom.

10 Binekɑɑnekpɛ yom mo no, beerem kɑ ǹ gɑ ǹ guruguzɑndi cɛyom susu sɑbu sɛ, zɑmɑ ǹ sɛ no bɛɛnɛ kpetɛrɛ goono.

11 Binekɑɑnekpɛ yom no wom, sɑɑ kɑ ǹ kɑɑ wom woo kɑ wom guruguzɑndi kɑ hɛ lɑlɔ dimi kulu cii wom gɑɑ tɑngɑri bɔm ɑ sɑbu sɛ.

12 Wom mɑ fɑihã. Wom bine mɑ kɑɑni mo kɑlɑ kɑlɑ zɑmɑ wom tukunsi beeri bɛɛnɛ kunɑ. Yɑ no ǹ nɑ ɑndebi yom kɑ ǹ nɑ wom jinɑ mo guruguzɑndi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s