The Armor of God (CHIN, SIYIN: Bible)

Armor of God 2d

CHIN, SIYIN: Bible

Ephesians (Ephesuste) 6:10-18

10 A khakbel in, Topa taw kikopna pan le ama vaangletna lian taw na thahat tavun.

11 Doaimangpa ngitlo theamnate na nalh zawk natu in, Pathian hong piak ngalvanhte theampo na silh vun.

12 Banghangziam cile eite in mihing ngal ih do bua a, vantung a thaa ngilote hatna, ukna neite thuneite, hi khuazing hun sungah vaangletna neite ih do hi.

13 Tua ahi ciang tu in Pathian ngalvanh te silh vun! Tua ahiciang hun ngilo ni hong thet ciangin ngalte ii hong simna te na nalh zo tu uh hi; taciang a tawp dong na sim zawk ciangin na dinmun ki p lai tu hi.

14 Tua ahiciang, kawngkhau ngat bangin thutak zangh vun a, awmdal thua bangin thutang na zangh vun,

15 kithoai a, peangdap thua bangin, Lungdamna Thupha a thang sak tu in, kinging vun.

16 Na theampo sungah upna sia lumdal bangin pua vun; banghangziam cile tua taw Ngilopa hong kapna thaltang kuangte theampo na tulmit thei tu uh hi.

17 Ngupna sia thik lukhu bangin na saang vun a, taciangin Pathian kammal sia Thaa ii hong piak namsau bangin na zangh vun.

18 Hite theampo thungetna taw seam vun a, Pathian munah huna na ngen vun. Thaa hong lampui bangin, na theampo sungah thu na ngen vun. Hi thu hu in ki pilvang sakin, na thin uh na kiam sak heak vun; Pathian mihingte theampo atu thu na ngen tawntung vun.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s