The Armor of God (CHIGOGO: Bible NT)

Armor of God 2d

CHIGOGO: Bible NT

Ephesians (WaEfeso) 6:10-18

10 Ze ndumilizo, nghumusacenyi mweze muli vilungo muli Muwaha na ko wutazi we vilungo vyakwe viwaha.

11 Muvwale i vitwalo vyono u Mulungu yakumupelenyi, ho musume kuwimila u wusugu wose wa Setani.

12 Hambi u wulugu wetu nha si cikwihoma ne wanhu, langa cikwihoma ne litewa lyavu lya mu yinze ye cimuhe, cikwihoma ne watemi, ne wawaha na wono wena i vilungo, wono wayitemile i yinze yiyi ye citi.

13 Ku soko yiyo holeka muvwale vitwalo vyo Mulungu, ilizuwa lilyo kolo lyeza kufika, ho musume kuwimila u wihomi wo mulugu, na lono muwe mwehoma sunga ko ku mudumo, mwijele mukali mukamile.

14 Ale mwimaje mukamile! Ne mbeka yeze nha musipi mu viwino vyenyu, no wiling’ano weze nha civwalo co kumwimilenyi mu zimhambaga zenyu.

15 No wusaka kuluganula u Luganuzi Luswanu lo mulamu, wuweze nha malatu mu migulu yenyu.

16 Ninga ko muno, u wihuwilo, wuweze nha ngula mu miwoko yenyu nhondo zose, ho yimutazenyi kuzizimya i zisonga zo moto za ayulya u mubi.

17 Muyibocelaje mhonelo ho yiwe nha kofiya yenyu ya cuma, ne nghani yo Mulungu yiwe nha mumaje wono mukupegwa no Muhe Mono Yelile.

18 Mweze kulomba nhondo zose, mukulomba u wutazi wo Mulungu. Mweze kulomba madaha gose mu vilungo vyo Muhe. Mwikalaje meso, mulece kukatala, mukuwalombela i wanhu wose wo Mulungu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s