The Lord’s Prayer (BOBO MADARÉ, NORTHERN: Bible NT)

Round icon. Flag of Burkina Faso

BOBO MADARÉ, NORTHERN: Bible NT

Matthew (Matiyu) 6:9-13

9 Ka daga Wuro mɛ ngwɛne, bo ngwõ— Mɛ Tõ ngwĩ ti wuro hõ. Mɛ be togo na kìnìyi yirebɛ.

10 Bya fangamabe hõ na. Be dungo hõ tɛ lagakõ ma wɔkara a tɛ wuro hõ ngwɛne.

11Ngwĩ zõfa ngwõ mɛ̀ wa sɔma, be ngwõ pere mɛ̀ ma.

12 Mɛ̀ sɔma kakye bi da ngwĩye na, be ngwõ yafa mɛ̀ ma wɔkara mɛ̀ yɛrɛ yafa mɛ̀ na kakyebisɔma ma ngwɛne.

13 Be ka dyã mɛ̀ kwɔ kɔrɔwɛbe hõ ga, nka be mɛ̀ ngwonawa ngwona yagayi ma. [Be tɔ̀ fangamabe kɔ sebɛbe kɔ noro ngwõ biyi fɔ sanga tege ma. Amina.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s