The Armor of God (BUSA: Bible NT)

Armor of God 2d

BUSA: Bible NT

Ephesians (Efesudenɔ) 6:10-18

10 Yã kũ à gↄ̃̀n dí: Àgↄ̃ gbãna Dikiri gũn kũ a iko gbãna zↄ̃kↄ̃ↄo.

11 À gↄ̃kɛbↄ kũ Luda kpàáwanↄ da pínki, de à le à zɛ gíngin à Ibilisi ↄ̃ndↄ̃ fↄ̃.

12 Zaakũ adi kɛ bisãsirinↄn ótɛn ↄsi ká kũńworo, sé nini vãni kũ ò kú musunↄ. Ò de andunia díkĩna gusira kíblerinↄ ũ kũ ń mìdenↄ kũ ń ikodenↄ.

13 Abire yãi à gↄ̃kɛbↄↄ pìnↄ sɛ́tɛ à da pínki, de à fↄ̃ à zɛ à gí gↄrↄ vãnia, gbasa à gↄ̃ zɛna gíngin a pínki kɛnaa gbɛra.

14 Àgↄ̃ zɛna gbãna, à yãpura dↄ á pi asa ũ, à yãzɛdekɛ da mↄ̀ uta ũ.

15 À kɛna nna kũ Ludao baaru nna kpá kyate ũ, de àgↄ̃ kú kũ soruo.

16 Àgↄ̃ ludanaanikɛna kũna sɛ̃gbako ũ gↄrↄ sĩnda pínki, de à fↄ̃ à Setan kà tɛ́denↄ dɛ pínki.

17 À surabana sɛ́ à kú mↄ̀ fùra ũ, àgↄ̃ Luda yã kũ à de a Nini fɛ̃nɛda ũ kũna.

18 Àgↄ̃ adua kɛ gↄrↄ sĩnda pínki, àgↄ̃ Luda kpányĩ gbɛka yã sĩnda pínki gũn kũ a Nini donnɛna arɛo. Àgↄ̃ itɛ̃ kɛ kũ mɛna zↄ̃kↄ̃ↄo, àgↄ̃ adua kɛ Luda gbɛ̃nↄnɛ ń pínki.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s