The Armor of God (BEMBA: Bible)

Armor of God 2d

BEMBA: Bible

Ephesians (Efeso) 6:10-18

10 Pakulekelesha ndeti, mulekoselela mukwampana ne Mfumu na mu maka yaiko ayakalamba nganshi.

11 Fwaleni ifyanso fyakwa Lesa fyonse. Lyena elyo mukakosa mukulwisha ubucenjeshi bwabipa ubwakwa Ciwa.

12 Pantu ubulwi bwesu tebwakulwisha abantu, lelo bwakulwisha bakateeka, abamaka, bakateeka ba mfifi abe sonde lino, elyo ne mipashi yamaka iyabipa iyaba mu lwelele.

13 Kanshi nomba ipangasheni ifyanso fyakwa Lesa, pakuti ilyo ubushiku bubi bukafika, mukamone ukwansha umulwani. Elyo na panuma yakumulwisha, mukashale abakosa.

14 Kanshi mube abakosa. Umushipi wakukaka mu musana, cishinka. Icela cakufimba pa cifuba, kuba abakaele pa cinso cakwa Lesa.

15 Indyato shenu, kuba abaiteyanya kukubila Imbila Nsuma iyileta icibote.

16 Kabili lyonse muleba ne cisumino, e nkwela yenu iyakushimishako imifwi yamulilo iyo Ciwa afwinta.

17 Mulepokelela ukupususha kwakwa Lesa kwati cimpompo cakufwala ku mutwe. Elyo mulepokelela amashiwi yakwa Lesa, e lupanga lwakwa Mupashi.

18 Mulepepa lyonsefye. Mulelomba Lesa alemwafwako. Lyonse ilyo mulepepa, muleleka Mupashi alemutungulula. Kanshi eico muli nokuba abaiteyanya, mwilatendwa iyoo, mulepepelako na bamushilo bonse.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s