The Lord’s Prayer (DOGRIB: Bible NT + Gen)

Round icon. Flag of Canada

DOGRIB: Bible NT + Gen

Matthew 6:9-13

9 “Yaahtı nı̨dè dıı hanì yaahtı, “ ‘Gotà yak’e wheędaa, nıızì degaı ts’edı hǫt’e.

10 Nı̨ k’àı̨wo k’ę̀ę̀ welè. Dıı nèk’e nek’ę̀ę̀ agòwet’è, yak’e hagǫ̀ht’e lanì.

11 Dıı dzęę̀ k’e wet’à ts’eedaa goghànı̨dı.

12 Dǫ gok’èch’a nàhogehdèe sìı gıhołı̨į̀ gıghǫ nahots’eele, eyı xèht’eè gohołı̨į̀ goghǫ nahoı̨le.

13 Hołı̨ı̨ ts’ı̨ı̨wǫ ch’à gok’ènedì; wehłı̨ı̨ gots’ǫǫ̀ nıwà anele.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s