The Lord’s Prayer – Ang Ginoo sa Pag-ampo (CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia)

Round icon. Flag of Philippines

CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia

Matthew (Mateo) 6:9-13

9 Busa pag-ampo kamo ug sama niini: ‘Amahan namo nga anaa sa langit, hinaut nga pasidunggan ikaw sa mga tawo.

10 Hinaut nga maghari ka dinhi kanamo. Maingon nga ang imong kabubut-on gituman diha sa langit, hinaut nga tumanon usab kini dinhi sa kalibotan.

11 Hatagi kami sa among gikinahanglan nga pagkaon karong adlawa.

12 Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo usab namo ang mga nakasala kanamo.

13 Ayaw itugot nga madaog kami sa mga pagsulay, hinuon luwasa kami gikan kang Satanas, [Tungod kay ikaw ang Hari, ang Makagagahom, ug ang Dalaygon sa walay kataposan. Amen.]’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s