The Beatitudes – Ang mga kabulahanan (CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia)

Beatitudes

CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia

Matthew (Mateo) 5:3-12

“Bulahan ang mga tawo nga nagaila nga nagkulang sila sa Dios, kay sakop sila sa paghari sa Dios.

4 “Bulahan ang mga nagamasulob-on, kay lipayon sila sa Dios.

5 “Bulahan ang mga mapainubsanon kay mahimong ila ang kalibotan.

6 “Bulahan ang mga tawo nga naninguha gayod sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, kay tabangan sila sa Dios sa pagtuman niana nga tinguha.

7 “Bulahan ang mga maluloy-on, kay kaloy-an sila sa Dios.

8 “Bulahan ang mga tawo nga hinlo ug kasingkasing, kay makita nila ang Dios.

9 “Bulahan ang mga tawo nga nagapatunhay sa kalinaw, kay pagatawgon sila nga mga anak sa Dios.

10 “Bulahan ang mga tawo nga ginalutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubut-on sa Dios, kay sakop sila sa paghari sa Dios.

11 “Bulahan kamo kon tungod sa inyong pagsunod kanako tamayon kamo, lutoson, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadaotan.

12 Mao usab kini ang ilang gibuhat kaniadto sa mga propeta. Busa paglipay gayod kamo kay dako ang ganti nga inyong madawat didto sa langit.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s