The Lord’s Prayer (BUAMU: Bible NT)

Round icon. Flag of Burkina Faso

BUAMU: Bible NT

Matthew (Matiye) 6:9-13

9 Mi wé wee fìo, à mi fìo kà síi: Wàn Maá na wi ho wáayi, wé à ɓa nùpua zũń le fo lé le Dónbeenì na ɓàn síi mía.  

10 Dí ũ bɛ́ɛnì hã lùa ɓúenɓúen yi. Le ũ sĩi bìo wé ho tá wán làa bìo mu wee wéráa ho wáayi bìo síi.  

11 Hã wɛn lè mu bè-dínii na ko làa wɛn ho zuia.  

12 Sɛ́n wa bè-kora día, làa bìo á warɛ́n mún wee tà sɛ́n día à na bìa wó khon làa wɛn yi.  

13 Pa wɛn bìo wee khà wɛn dé mu bè-kohó wéró yi bìo yi. Kã̀ní wɛn o Satãni níi yi. [Le bɛ́ɛnì, lè ho dàńló, lè ho cùkú bìo sã̀ foǹ fɛ́ɛɛ. Amiina.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s