The Lord’s Prayer (BOKOBARU: Bible NT)

Round icon. Flag of Nigeria

BOKOBARU: Bible NT

Matthew (Matiu) 6:9-13

9 Àgae adua kɛ lán kɛ̀ bà: Wa De kɛ̀ kú musu, ǹ tó wàgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ n tↄ́ adona.

10 Ǹ tó kpata kɛ̀ bↄ̀ n kiia bↄ gupuraaa, wà n pↄyezi kɛ anduna guu, lán wè kɛ zaa musu nà.

11 Ǹ wa gba ú kɛ̀ wé ble gbã̀a.

12 Ǹ wa taarinↄ kɛ̃we, lán weè kɛ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ taari kɛ̀weenↄnɛ nà.

13 Ǹton tó wà fu yↄ̃agwanaaro, ǹ wa sí à zaaaa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s