The Lord’s Prayer (BUSA: Bible NT)

Round icon. Flag of Nigeria

BUSA: Bible NT

Matthew (Matiu) 6:9-13

9 Àgↄ̃ adua kɛ lán dí bà: Ó De kũ à kú musu, ǹ tó ògↄ̃ dↄ̃ kũ n tↄ́ adona,

10 Ǹ tó kpata kũ à bò n kĩnaa bo gupuraa, ò n pↄyenyĩna kɛ andunia gũn, lákũ òdi kɛ zaa musu nà.

11 Ǹ ó gba ú kũ óni ble gbãra.

12 Ǹ ó taarinↄ kɛ̃wá, lákũ odì kɛ̃ gbɛ̃ kũ ò taari kɛ̀wɛrɛnↄnɛ nà.

13 Ǹsun tó ò fu yↄ̃ogwanaaaro, ǹ ó sí a vãnia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s