The Beatitudes (BUSA: Bible NT)

Beatitudes

BUSA: Bible NT

Matthew (Matiu) 5:3-12

3 Arubarikadenↄmɛ gbɛ̃ kũ ò ń kĩana dↄ̃nↄ ũ, zaakũ kpata kũ à bò Luda kĩnaa de ń pↄ́ ũ.

4 Arubarikadenↄmɛ pↄsiradenↄ ũ, zaakũ Luda ni ń laakari kpátɛńnɛ.

5 Arubarikadenↄmɛ zĩdabusarinↄ ũ, zaakũ mↄ́kↄ̃nↄ mɛ́ onigↄ̃ andunia vĩ.

6 Arubarikadenↄmɛ yãzɛde nidɛrinↄ ũ, zaakũ mↄ́kↄ̃nↄ mɛ́ oni kã.

7 Arubarikadenↄmɛ wɛ̃ndadↄ̃nnɛrinↄ ũ, zaakũ Luda ni ń wɛ̃nda dↄ̃.

8 Arubarikadenↄmɛ nɛ̀sɛpuradenↄ ũ, zaakũ mↄ́kↄ̃nↄ mɛ́ oni wɛ́ si Ludalɛ.

9 Arubarikadenↄmɛ ibɛrɛmidɛrinↄ ũ, zaakũ oni ń sísi Luda nɛ́nↄ.

10 Arubarikadenↄmɛ gbɛ̃ kũ òdi wari dↄḿma ń yãmanakɛna yãinↄ ũ, zaakũ kpata kũ à bò Luda kĩnaa de ń pↄ́ ũ.

11 Arubarikadenↄmɛ á ũ, tó ò á sↄ̃sↄ̃, tó ò wari dↄ̀áwa, tó ò yã vãni sĩnda pínki dìáwa ma yãi.

12 À pↄnna kɛ à yáa dↄ, zaakũ á láada zↄ̃kↄ̃ ludambɛ. Lɛn ò wari dↄ̀ annabi kũ ò kú á ãnↄa lɛ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s