God’s Love (BISSA: Bible NT)

Jesus-and-Earth

BISSA: Bible NT

John (Zaan) 3:16

16 Sɩra m, Woso durnya ŋʋa paan•••, hallɩ an a Nyɩ deem bɩ sa an a ka, kʋ gʋaa k’a nɩ sɩra kaŋ ʋ bɩ mɩsɩrbaa b’a zar y, k’an mɩsɩrbaa k’a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s