God’s Love (BUSA: Bible NT)

Jesus-and-Earth

BUSA: Bible NT

John (Yuhana) 3:16

16 Zaakũ Luda ye anduniai à kɛ̀ zↄ̃kↄ̃, akũ à a Nɛ́ mɛ̀n do légelege kpà, de gbɛ̃ kũ àtɛni a náani kɛ sún garo, séde àgↄ̃ wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro vĩ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s