The Beatitudes – De Zaligsprekingen (DUTCH-NEDERLANDS: Fryske Bibel 1943 (Wumkes-Folkertsma)

10 Beatitudes

DUTCH-NEDERLANDS: Fryske Bibel 1943 (Wumkes-Folkertsma)

Matthew (Mattheüs) 5:3-12

3 Sillich de earmen fen geast, hwent hjarres is it keninkryk der himelen.

4 Sillich dy treurje, hwent hja scille treastge wirde.

5 Sillich de sêftmoedigen, hwent hja scille de ierde ervje.

6 Sillich dy’t honger en toarst hawwe nei de gerjuchtichheit, hwent hja scille sêdde wirde.

7 Sillich de barmhertigen, hwent hjarren scil barmhertichheit dien wirde.

8 Sillich de reinen fen hert, hwent hja scille God sjen.

9 Sillich dy’t frede meitsje, hwent hja scille bern fen God neamd wirde.

10 Sillich dy’t forfolge wirde om ’e gerjuchtichheit, hwent hjarres is it keninkryk der himelen.

11 Sillich jimme, as hja om my jimme húnje en forfolgje en ljeagenjende alle kwea fen jimme sizze.

12 Wêz bliid en jubelje, hwent jimme lean is great yn de himelen; hwent sa hawwe hja ek de profeten forfolge, dy’t foar jimme west hawwe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s