The Beatitudes (DINKA, SOUTHWESTERN: Bible NT)

10 Beatitudes

DINKA, SOUTHWESTERN: Bible NT

Matthew (Matheo) 5:3-12

3 “Kœc mit gup aa kœc ë læñ kepuåth, rin ye Bääny pan Nhialic këden!  

4 Kœc mit gup aa kœc dhuåår rin bï Nhialic ke waac puåth!  

5 Kœc mit gup aa kœc lir puåth, rin bï kek kë cï Nhialic thœn yök!  

6 Kœc mit gup aa kœc nçk tuil puån la cök, ku aabï kuæth yeen!  

7 Kœc mit gup aa kœc abiökruæl, rin bï keek kony aya!  

8 Kœc mit gup aa kœc šer puåth, rin bï kek Nhialic tïñ!  

9 Kœc mit gup aa kœc ë kœc dåår, rin bï keek aa cœl mïth Nhialic!  

10 Kœc mit gup aa kœc ye jöör rin wçt path, rin ye pan Nhialic këden!

11 “Wek aa mit gup tɛ̈ lɛ̈ɛ̈t we ku näk we, ku tör kɔc kɔ̈k wegup wël lueth ë riɛnkiɛ̈.  

12 Yakë puɔ̈th miɛt ku dalkë wepuɔ̈th, rin bï ariɔ̈pdun dït apɛi pan Nhialic. Yen ë tɛ̈wäär jöör kek kɔc käk Nhialic tïŋ thïn aya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s