The Beatitudes – Blahoslavenství (CZECH-ČEŠTINA: Nová Kralická Biblí NT)

10 Beatitudes

CZECH-ČEŠTINA: Nová Kralická Biblí NT

Matthew (Matouš) 5:3-12

3 “Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.

4 Blaze plačícím, neboť oni budou potěšeni.

5 Blaze mírným, neboť oni přijmou zemi za své dědictví.

6 Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

7 Blaze milosrdným, neboť jim se dostane milosrdenství.

8 Blaze čistým v srdci, neboť oni uvidí Boha.

9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.

10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

11 Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a lživě proti vám mluvit všechno zlé kvůli mně.

12 Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s