The Beatitudes – Ang mga Kabulahanan (CEBUANO: Ang Biblia, Pinadayag)

10 Beatitudes

CEBUANO: Ang Biblia, Pinadayag

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 “Bulahan ang mga kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit.

4 “Bulahan ang mga nagamasulob-on, kay sila pagalipayon.

5 “Bulahan ang mga maaghop, kay sila magapanunod sa yuta.

6 “Bulahan ang mga gigutom ug gi-uhaw sa pagkamatarung, kay sila pagabusgon.

7 “Bulahan ang mga maloluy-on, kay magadawat silag kaluoy.

8 “Bulahan ang mga maputli ug kasingkasing kay makakita sila sa Dios.

9 “Bulahan ang mga magbubuhat ug kadaitan, kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios.

10 “Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung, kay ila ang gingharian sa langit.

11 “Bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tawo, ug pagalutoson kamo, ug pagabutangbutangan kamo sa tanang matang sa kadautan batok kaninyo tungod kanako.

12 Kinahanglan managmaya ug managkalipay kamo, kay daku ang inyong balus didto sa langit, kay sa ingon man niini gilutos sa mga tawo ang mga profeta nga nanghiuna kaninyo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s