The Beatitudes (CARRIER: Bible NT & Genesis)

10 Beatitudes

CARRIER: Bible NT & Genesis

Matthew 5:3-12

3 “Mbene la ndunne lubeshi ꞌulhꞌenne, ꞌenne bugha budzi telꞌen unline,ꞌenne yakꞌuz kꞌuneꞌ whulꞌen-un oochꞌeꞌ huzdliꞌ,ꞌet huwa ꞌukꞌenus hoonzoo-un bugha whultsꞌut.

4 Mbene la dulubeshi ghu ni unline, ꞌenne ꞌukꞌenus kꞌenánitꞌane hutileh.ꞌEnne ꞌuhuja ꞌukꞌenus hoonzoo-un bugha whultsꞌut.

5 Mbene la yo údudildzunne,ꞌenne ndi yun kꞌut buchꞌeꞌ whutale ꞌet huwa ꞌenne ꞌukꞌenus hoonzoo-un bugha whultsꞌut.

6 Mbe la Yakꞌusda ye tsꞌihꞌun ꞌuntꞌoh-i tube yukaꞌ ninzunne, ꞌenne ndet hukwaꞌ whuninzun-un, ꞌet bugha óotaltsꞌulh.ꞌEt huwa ꞌenne ꞌukꞌenus hoonzoo-un bughá whultsꞌut.

7 Mbe la ꞌuyoonne gha teꞌninzunne, ꞌenne Yakꞌusda cha bugha teꞌuntazeh,ꞌet huwa ꞌenne ꞌukenus hoonzoo-un bughá whultsꞌut.

8 Mbene la oodzi dutsun lhilohne,ꞌenne kꞌat le Yakꞌusda hutiꞌelh ꞌet huwa ꞌenne ꞌukꞌenus hoonzoo-un bughá whultsꞌut.

9 Mbe la tsꞌihꞌun lhtsꞌun ꞌuhootꞌeꞌne, ꞌenne Yakꞌusda buzkeh ubodutánelh.ꞌEt huwa ꞌukꞌenus hoonzoo-un bughá whultsꞌut.

10 Mbene la tsꞌihꞌun ꞌuhintꞌoh huwa dzoh nubuhulhdehne, ꞌenne yakꞌuz kꞌuneꞌ whulꞌen-un, ꞌet buchꞌeꞌ hinli.ꞌEt huwa ꞌukꞌenus hoonzoo-un bughá whultsꞌut.

11 Nkede suba dune nohchꞌaz yahutilhduk ꞌinkꞌez dzoh nunohotilhdzut, ꞌinkꞌez tsꞌiyaitsuk whutsꞌit khuni dutsun-i be nohchꞌa ꞌutsꞌun unꞌa yahutilhduk, ꞌet si sgha whuz unꞌa dune dzoh nunohulhdzut de, ꞌet ꞌukꞌenus hoonzoo-un nohghá whultsꞌut.

12 ꞌEt ꞌandit whutsꞌun kꞌudada whunúlhni ꞌinkꞌez ꞌukꞌenus hoonáhtꞌiꞌ! ꞌAlha yakꞌuz hooncha whe nohba kꞌelha whutaleh. Soo cho whunulhꞌen, njan mbe la nohtso nus hooꞌen inleꞌne, ꞌenne cha whuz unꞌa za bube huzula inleꞌ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s