The Beatitudes (CAMSÁ: Bible NT)

10 Beatitudes

CAMSÁ: Bible NT

Matthew (San Маtеo) 5:3-12

3 “Puerte oyejuayënga mochántsemna chë Bëngbe Bëtsabe soyënga ts̈a imuajaboto ca juabnayënga. Chca ents̈anga mochántsemna chë Bëngbe Bëtsabe amë́ndayoca mochtsiyenënga.  

4 “Puerte oyejuayënga mochántsemna chë mondbétsos̈achiyënga; chënga Bëngbe Bëtsá entsëjabuáchana ngménaca ndoñe chamondë́tsemnama.  

5 “Puerte oyejuayënga mochántsemna chë uámanënga ndoñe mondbétsenobiamnayënga, er chënga mo chëngbe otocana soycá quem luare mochanjóyëngacñe.  

6 “Puerte oyejuayënga mochántsemna chë nÿetsca soyënguiñe ts̈abá jamama bos̈ënga. Chëngbe bos̈ana entsemna mo chë oshëntsiyá y uajuendayabe bos̈ancá. Chë nÿetsca soyënguiñe ts̈abá jamama bos̈ënga mochanjobenaye jëftsinÿana lempe nts̈amo tmojtsebos̈cá.  

7 “Puerte oyejuayënga mochántsemna chë ínÿengbiama ongmiayënga, er Bëngbe Bëtsá chëngbiama bochanjóngmia.  

8 “Puerte oyejuayënga mochántsemna chë nÿe ts̈abe juabnënga ainaniñe bomnënga; chënga Bëngbe Bëtsá mochanjinÿe.  

9 “Puerte oyejuayënga mochántsemna chë nÿetscanga natjë́mbana chamotsiyenama amënga, er chënga Bëngbe Bëtsabe básenga ca mochantsabaina.  

10 “Puerte oyejuayënga mochántsemna chë ínÿenga tmojama chamotsesufrínënga, nts̈amo Bëngbe Bëtsá yobos̈cá bétsamama; chca ents̈anga mochántsemna chë Bëngbe Bëtsabe amë́ndayoca mochtsiyenënga.

11 “Puerte oyejuayënga ts̈ëngaftanga s̈mochtsemna, ents̈anga chacmojoyánguango y chacmojtsë́camena ora y nÿetscna soyë́ngaca chacmojtsëbuayatsenaye ora, ats̈be ústonënga bétsemnama.

12 Móyejuanga, puerte móyejuanga, ts̈ëngaftanga celoca becá s̈mochanjóyëngacñe. Er nts̈amo ents̈anga ts̈ëngaftanga cmë́camena, cachcá chë Bëngbe Bëtsabe juabna oyebuambnayë́ngbioye, chë ts̈ëngaftangbe natsana monjaniyenë́ngbioye ents̈anga monjanë́camena ca” —Jesús tojánayana.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s