The Beatitudes (BUKIYIP: Bible NT – Balan)

10 Beatitudes

BUKIYIP: Bible NT – Balan

Matthew (Маtyu) 5:3-12

3 “Echebuk elpech douk chadukemech umu echechich michich chanahwagagun umu enenyi enen God ananin yopinyi ali chakli God nugakomech uli, echech wosik chunehilau. Umu monoken, echech eke chuwich agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu ali chupe kalbu.

4 Echebuk elpech douk echechiluh apaluh yoweluh wo chunehilawamu yowenyi echech cheneken uli ali chukli kobi wata chuneken umu, echech wosik chunehilau. Umu monoken, God eke wata nugabemech apaluh ali eke wata nunekech chunehilau.

5 Echebuk elpech douk chape naleich ali wo chutuk echechich yeguh uli e, echech wosik chunehilau. Umu monoken, God eke nukech enechi enech yopichi echudak chunoglemech.

6 Elpech douk chunubu ulkwip pulomu chunek enenyi enen God naklienyi duldulinyi pasin kobi nyulub blabo elpech ali chanubu chakli chuwak woligun umu o abal blagahegech chakli chuwak abal umu, echech wosik chunehilau. Umu monoken, God eke nugakomech chunubu chunek yopinyi atin.

7 Echebuk douk chunelek kipahechi ali chugakomech uli, echech wosik chunehilau. Umu monoken, God eke wata nunelekech nugakomech namobuk ati.

8 Echebuk douk echechiluh apaluh hlanubu yopu-yopuluh ulkwip wo pulomu enenyi enen yowenyili e, echech wosik chunehilau. Umu monoken, echech eke chutik God.

9 Echebuk douk chapemu chagakomu elpech umu chupe atugun ali kobi chulpak chuhlitak uli, echech wosik chunehilau. Umu monoken, God eke nuhwalech ananich batowich.

10 Echebuk douk chunek God naklienyi yopinyi ali namudak dakio kipahechi chunekech anagu anagamu, echech wosik chunehilau. Echech douk eke chuwich agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu.

11 Chukli chutulipamu pugipech yek ali namudak dakio chuhepu chunekepu anagu anagu chichopokepu enenyi enen lohwotuhwin yowenyi balan umu, ipak wosik punehilau.

12 Amam profet seiwak haliki ipak uli douk chenekom anagu anagu namudak ati. Namudak ali ipak wosik punogudupehuk ulkutog punehilau. Ipakich yopichi echudak douk chakusumepu iluh heven.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s