The Beatitudes (BISSA: Bible NT)

10 Beatitudes

BISSA: Bible NT

Matthew (Matiyee) 5:3-12

3 “Mimbirenyɩntazannɔ m mɩŋŋazerlezannɔ m: Ŋ hɔ m Woso cirbəə bɩ m.  

4 Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ bʋgʋ-bʋgʋdɔɔ wɔɔ m: Ŋ y’a hɔjirle yɩm durnya ʋ.  

5 Mimbirenyɩntazannɔ m nyikərezannɔ m: Woso bra barɛ ŋ nɩ.  

6 Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ kʋ tɩrgabaa nɔ nɩ ŋ zɛm kan mɩsɩ kɩ rɔ wɔɔ m: Hɔ yɩ ŋ kam.  

7 Mimbirenyɩntazannɔ m cicirzɛrɛzannɔ m: Woso yɩ ŋ cicir zɛrɛ.  

8 Mimbirenyɩntazannɔ m heerhuzannɔ m: Ŋ Woso yɩrɛ.  

9 Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ kʋ ŋ n’a kam kʋmarɛ ma rɔ wɔɔ m: Woso yɩ ŋ birle a nyɩnɔ.  

10 Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ cicir bam tɩrgabaa tɔ ma rɔ wɔɔ m: Ŋ hɔ m Woso cirbəə bɩ m.

11 Mimbirenyɩntazannɔ n’awɔɔ m, kʋ n y’awɔɔ sʋnsɔ wʋrɛ, n nɩ cicir karɛ awɔɔ ma, n nɩ ŋʋaar do haay karɛ awɔɔ ra mɔɔ minto,

12 k’a heer nyɔɔ heernyɔɔ gʋta m, bala, awɔɔ ganwʋrɛ gʋta yɩm arzana ʋ. A ba n y’a ʋ ncɩnaaʋ wosolɛsinnɩsorazannɔ kʋ ŋ lɛɛ ka awɔɔ m nɔ wɔɔ m.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s