The Ten Commandments (TSWANA: Baebele e e Boitshepo 1908)

The Ten Commandments CC

TSWANA: Baebele e e Boitshepo 1908

Exodus (Ekesodo) 20:3-17

3 “O se ka wa nna le medimo epe e sele fa e se nna.

4 “O se ka wa itirela setshwantsho sepe se se setilweng, le fa e le setshwano sa sebopego sepe se se kwa legodimong kwa godimo, le fa e le sa se se mo lefatsheng kwa tlase, le fa e le sa se se mo metsing a a kwa tlase ga lefatshe.

5 O se ka wa di ikobela le fa e le go di direla; gonne Nna, Jehofa Modimo wa gago, ke Modimo o o lefufa, yo ke beletsang bana tshiamololo ya borraabo, go ya kokomaneng ya boraro le ya bone ya ba ba nkilang;

6 mme ba makgolokgolo ba bone ba ba nthatang, ba tshegetsa ditaolo tsa me, ke ba supetse boutlwelo botlhoko.

7 “O se ka wa umakela leina la ga Jehofa Modimo wa gago lefela; gonne ene yo o umakelang leina la gagwe lefela, Jehofa ga a ketla a mo kaya a se na molato.

8 “Gakologelwa letsatsi la Sabata go le itshepisa.

9 O dire o bo o swetse tiro yotlhe ya gago ka malatsi a le marataro;

10 mme letsatsi la bosupa ke Sabata wa ga Jehofa Modimo wa gago; o se ka wa dira tiro epe ka lone, wena, le fa e le morwao, le fa e le morwadio, le fa e le motlhanka wa gago, le fa e le lelata la gago, le fa e le dikgomo tsa gago, le fa e le moeng wa gago yo o mo teng ga dikgoro tsa gago.

11 Gonne Jehofa o dirile legodimo le lefatshe le lewatle le tsotlhe tse di mo go lone ka malatsi a le marataro, mme a ikhutsa ka letsatsi la bosupa; ke gone ka moo Jehofa o ne a segofatsa letsatsi la bosupa, a le itshepisa.

12 “Tlotla rraago le mmaago, gore malatsi a gago a nne maleele mo lefatsheng le Jehofa Modimo wa gago o le go nayang.

13 “O se ka wa bolaya motho.

14 “O se ka wa dira boaka.

15 “O se ka wa utswa.

16 “O se ka wa supa maaka ka ga mongwe ka wena.

17 “O se ka wa eletsa ntlo ya mongwe ka wena, o se ka wa eletsa mosadi wa mongwe ka wena, le fa e le motlhanka wa gagwe, le fa e le lelata la gagwe, le fa e le kgomo ya gagwe, le fa e le esela ya gagwe, le fa e le sepe se e leng sa mongwe ka wena.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s