The Ten Commandments (NDONGA: Oshindonga Bible)

The Ten Commandments CC

NDONGA: Oshindonga Bible

Exodus (Eksodus) 20:3-17

3 “Ino kala u na ookalunga yalwe koshipala shandje.

4 “Ino ihongela oshiyelekela nenge efano lyashaashoka megulu nenge kombanda yevi nenge momeya kohi yevi.

5 Ino yi inyongamena nenge u yi simaneke, oshoka ongame Omuwa, Kalunga koye, omulaadhi; otandi geele mboka haa tondo ndje sigo okoluvalo lwawo olutitatu nolutine.

6 Ihe otandi sile ohenda omayuvi mboka ye hole ndje notaa vulika kiipango yandje.

7 “Edhina lyandje ino li tumbulila iinima yowala, oshoka ongame Omuwa, Kalunga koye, tandi geele ayehe mboka taa tumbulile edhina lyandje iinima yowala.

8 “Dhimbulukwa esiku lyEsabati ngoye u li yapule.

9 Ou na omasiku gahamano moka to longo,

10 ihe esiku etiheyali olyo esiku lyevululuko lya yapulilwa ndje. Mesiku ndyoka kape na ngoka ta longo — ngoye mwene, aamwoye, aapika yoye, iimuna yoye nenge aakwiilongo ya kala moshilongo sheni.

11 Momasiku gahamano ngame, Omuwa, onda shiti egulu nevi nefuta naayihe yi li mo, ihe mesiku etiheyali onda vululukwa. Omolwashoka ngame, Omuwa, nda yambeke esiku lyEsabati nonde li yapula.

12 “Simaneka ho nanyoko, opo u kale u na omwenyo omule mevi ndyoka tandi ke li ku pa.

13 “Ino dhipaga.

14 “Ino hondela.

15 “Ino yaka.

16 “Ino lundila mukweni.

17 “Ino haluka egumbo lyamukweni; ino haluka omukiintu gwamukweni, omupika gwe, oongombe nenge uusino we, nenge eliko lye kehe.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s