The Ten Commandments (BOKO, BENIN: Bible)

The Ten Commandments CC

BOKO, BENIN: Bible

Exodus (Bↄa) 20:3-17

3 Ásu àↄ diie vĩo, ma bàasio.  

4 –  5 Ásuli pↄe taa kɛ à kúlɛ à zↄbleɛ̀o, pↄ́ pↄ́ kú musu ge tↄↄlɛ ge í guun nò, asa ma Dii á Lua, mili sí sàao. Mi mae pↄ́ yemazioↄ yãvãi wi an buiↄnɛ ń musu e à gɛ pɛ ń sĩ́wɛnaↄ ń ń sↄ̃kpaɛↄwaɛ.  

6 Gbɛ̃́ pↄ́ yemazi aa ma yãdilɛaↄ kũaↄ sↄ̃, miↄ gbɛ̃kɛ vĩńnↄɛ e ń bui lɛ́wa.  

7 Ma Dii á Lua ásuli ma tↄ́ sí pão, asa gbɛ̃́ pↄ́ ma tↄ́ sì pã, má tó aà bↄ pão.  

8 Àli kã́mabogↄↄzĩ dↄ̃ ma pↄ́ ũ.  

9 Àli á bua zĩ ń á zĩ píio kɛ gↄↄ soolo,  

10 a soplade iↄ dɛɛ́ kã́mabozĩ ũ, asa ma Dii á Lua ma pↄ́ɛ. Ásuli zĩe kɛ gↄↄpi zĩ́o, ápiↄ ge á nɛgↄ̃ɛ ge á nɛnↄɛ ge á zĩkɛna gↄ̃ɛ ge nↄɛ ge á pↄtuo ge nibↄ pↄ́ kú á bɛ.  

11 Asa gↄↄ soolo ↄ̃ ma musu ń dṹniao kɛ̀ ń ísiao ń pↄ́ pↄ́ kú ń guuↄ píi, ↄ̃ ma kã́mabò a gↄↄ sopladepi zĩ́. A yã́ mɛ́ tò ma báaadà kã́mabogↄↄpiu, má dìlɛ ma pↄ́ ũ.  

12 Àli á de ń á dao kpɛla, kɛ́ à e gɛ̃gɛ̃ bùsu pↄ́ ma Dii á Lua málɛ kpáwáu.  

13 Ásuli gbɛ̃dɛo.  

14 Ásuli wúlɛ ń gbɛ̃pãle nↄoo.  

15 Ásuli kpã́i’oo.  

16 Ásuli yãdↄ á gbɛ̃́deewao.  

17 Ásuli á gbɛ̃́dee ua bĩikɛo. Ásuli aà nↄ bĩikɛo ge aà zĩkɛna gↄ̃ɛ ge nↄɛ ge aà zu ge aà zàa’ĩna ge pↄ́ pↄ́ a vĩↄ píi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s