The Lord’s Prayer (CHIN, ZOKAM: Bible NT)

CHIN, ZOKAM: Bible NT

Matthew (Mathai) 6:9-13

9 Note in hih bangin thu na ngen un: “‘Vantunga om kote Pa aw, nangma min kisiangthosak ta hen;

10 na gam hong tung ta hen, vantungah na deihna a kihih bangin, leitung ah zong kihih ta hen.

11 Ka nisim an uh tu ni-in ko hong pia in.

12 Ko tunga hong bate ka maisak uh bangin, kote leibate hong maisak ta in.

13 Zia-etna sungah hong pi kenla, gilopa panin hong hukhia in.’a ci un.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s