The Lord’s Prayer (CHIN, TEDIM: Bible)

CHIN, TEDIM: Bible

Matthew (Matthai) 6:9-13

9 Tua ahih manin thu na nget uh ciangin hih bangin na ngen un: ‘Vantunga om kote’ Pa aw, na min siangtho kizahtak hen.

10 Na ukna hun hong tung hen la, vantung bangin leitungah zong na deih bangin kigamta hen.

11 Nisim khamkhop an hong pia in.

12 Kote tungah a hong mawhte mawh maisakna ka neih bangun ko’ mawhna zong hong maisak in.

13 Ze-etna lian hong thuaksak ke’n. Gilo’ kiang pan hong honkhia in,’ (Uk zawhna, vangliatna, minthan’na, na nei tawntung hi. Amen.) ci-in na ngen ding uh hi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s