The Lord’s Prayer – De Gebed van de Heer (DUTCH-NEDERLANDS: Nije Fryske Bibeloersetting)

DUTCH-NEDERLANDS: Nije Fryske Bibeloersetting

Matthew (Mattéus) 6:9-13

Dêrom moatte jimme sa bidde: Us Heit yn ’e himel, lit jo namme hillige wurde,

10 lit jo keninkryk komme, lit jo wil dien wurde op ierde likegoed as yn ’e himel.

11 Jou ús hjoed ús deistich brea

12 en ferjou ús ús skulden sa’t wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;

13 en lit ús net yn fersiking komme, mar ferlos ús fan ’e kweade; [want jowes is it keninkryk en de krêft en de hearlikheid oant yn ivichheid. Amen.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s