The Lord’s Prayer – De Gebed van de Heer (DUTCH-NEDERLANDS: Biestkensbijbel 1560)

DUTCH-NEDERLANDS: Biestkensbijbel 1560

Matthew (Matteüs) 6:9-13

9 Daerom sult ghy aldus bidden: Onse Vader inden Hemel, Vwen Naem worde gheheylicht.

10 Dijn Rijcke come. Vwen wil gheschie, op Aerden als inden Hemel.

11 Onse dagelijcx broot geeft ons heden.

12 Ende vergeeft ons onse schulden, ghelijck wy onsen schuldenaers vergeuen.

13 Ende en leyt ons niet in becoringhe. Maer verlost ons vanden quaden. Want v is dat Rijck, de Cracht, ende de heerlijcheyt inder eewicheyt, Amen.

One comment on “The Lord’s Prayer – De Gebed van de Heer (DUTCH-NEDERLANDS: Biestkensbijbel 1560)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s