The Lord’s Prayer (DITAMMARI: Bible)

DITAMMARI: Bible

Matthew (Mathieu) 6:9-13

Ntɛnɛ̀ di dò nkɛ́mbɑ́ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ botí Kuyie: Ti cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀, ɑ dò mpɑ́íí nwe, yóu kɛ̀ tí bɑntɛ́ ɑ dòmmɛ̀ pɑ́íí.  

10 Bɑɑtɛ́ kutenkù, kɑ̀ɑ dɔ́mɛ̀ ndɔɔri kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ miɛkɛ.  

11 Ti pɑ̃ ti bo di mù yíe.  

12 Ti cĩ́ɛ̃́ nti yɛi, ti ɔ̃ɔ̃ cĩ́ɛ̃́mmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ti cɑɑ̀rɛ̀.  

13 A bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ ti tɑ mɛsoùmmɛ̀ miɛkɛ, ti dɛɛtɛ́nɛ̀ dibɔɔ̀. [Kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ bɑkɛ́mɛ̀, kɛ kpeńnnì kɑ̀ɑ yètìrì dɛu sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s