The Lord’s Prayer (DINKA, SOUTHWESTERN: Bible NT)

DINKA, SOUTHWESTERN: Bible NT

Matthew (Matheo) 6:9-13

9 Këya, yïn adhil röök ëlä, ‘Wädan tå nhial, bï riænku aleec,  

10 bï bäänydu bçn šoyiic, bï wçtdu alooi piiny cïmën nhial.

11 Muœc šook miëth yaköl.  

12 Päl wçt piny tënë šook, cïmën ye šok ye puål tënë kœc ræc šook.  

13 Ku duk šook cœl athem kërac, ku ba šook lac waar kërac yic.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s