The Lord’s Prayer (DAWRO: Latin Script Bible NT 2009)

DAWRO: Latin Script Bible NT 2009

Matthew (Maatoossa) 6:9-13

Simmi hinttenttu hawaa mala woosaa woossite; ‘Saluwan de7iyaa nu Aabboo, ne geeshsha sunthay anjjetto.

10 Ne Kawutethay yo; ne shenii saluwan haneeddawaadan, sa7ankka hano.

11 Gallassaan gallassan koshshiyaa qumaa nuussi hachche imma.

12 Nuuni nuuna naaqqowanttussi atto yaagiyaawaadan, neenikka nu naaquwaa atto ga.

13 Nuuna iitabaappe ashshappe attin, paaciyaan gelissoppa. Kawutethay, wolqqaynne bonchchuu medhinawukka neessa. Amen77i’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s