The Lord’s Prayer (DAGARA, NORTHERN: Bible NT)

DAGARA, NORTHERN: Bible NT

Matthew (Matie) 6:9-13

9 A na ɩ lɛ a, a nyɩɩm, nyɩ mɩ́ puore a ŋa: ‹Tɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ, a nɩbɛ za, bɛ bãw kɛ fʋ̃ʋ n’ɩ a Naaŋmɩn na ɩ sõw a,  

10 a fʋ naalʋ, ʋ wa, a fʋ pʋ-tɩɛrʋ, ʋ maalɩ a tẽw zu mɛ̃ a tẽ-vla pʋɔ a.  

11 Kʋ̀ tɩ a dɩ̃a dɩb tɩ na bɔbr a.  

12 Dɩ a tɩ sãwna suur kʋ̀ tɩ, mɛ̃ a lɛ a tɩɩm tɛɛ za na mɩ́ dɩ suur kʋ̀ a bɛlɩ dem na sãw tɩ a.  

13 Ta saw a bɛlʋ ta tɩ ɛ, ɛ faa tɩ a Faalʋ-sob nuru pʋɔ. [Fʋ̃ʋ sɩrɩ so naalʋ nɩ kpɛnʋ nɩ danʋ, a yome yome za. Amɛn.]›

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s