The Lord Prayer – De Gebed van de Heer (DUTCH-NEDERLANDS: Fryske Bibel 1943 (Wumkes-Folkertsma)

DUTCH-NEDERLANDS: Fryske Bibel 1943 (Wumkes-Folkertsma)

Matthew (Mattheüs) 6:9-13

9 Bidde jimme den sa: Us Heit, dy’t yn de himelen binne, Jins namme wirde hillige;

10 Jins keninkryk komme; Jins wollen barre allyk yn ’e himel, sa ek op ierde;

11 jow ús hjoed ús deistich brea;

12 en forjow ús ús skilden, allyk ek wy forjowe ús skildners;

13 en lied ús net yn forsiking, mar forlos ús fen ’e kweade; hwent Jowes is it keninkryk en de krêft en de hearlikheit oant yn ivichheit. Amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s