The Lord’s Prayer – Modlitba Páně (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Preklad KMS Nova smlouva)

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Preklad KMS Nova smlouva

Matthew (Matouš) 6:9-13

9 Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno!

10 Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.

11 Dej nám dnes náš každodenní chléb,

12 a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

13 A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s