The Lord’s Prayer (CHINANTEC, TEPETOTUTLA: Bible NT)

CHINANTEC, TEPETOTUTLA: Bible NT

Matthew (San Mateo) 6:9-13

9 Jaun₂ në́₃, le₂la₂ bá₄ juɨg’₅₄ ‘nia’₂ Diú₄: Tia₅₄ quián₂ jniog₄, ‘ne₂ i₂ŋéi’₂ guei’₅₄ i₂juɨ́g₃, juɨ₁jme₂go₃ bá₄ dsa₂ a₂rë₂jŋió₄ a₂cheng’₂.  

10 Juɨ₁le₅₄ bá₄ ‘éi’₃ quiáng’₂, juɨ₁le₅₄ bá₄ a₂’ŋio₂ ‘au’₂ ‘ne₂ ne₄ gua’₅₄ ‘uë₃, juɨ₁lia’₂ lë́₅ guei’₅₄ i₂juɨ́g₃.  

11 Cuë₄ a₂’nió’₅ que₅₄ jnia’₅₄ jmɨg₄ në₃.

12 ‘Én₃ dso₄ quián₂ jnia’₅₄, juɨ₁lia’₂ ‘én₅ jnia’₅₄ dsáu₁ rɨn’₅₄.

13 ‘A₃ cuë₂ jmɨg₄ jiá₃ juɨ₅bí₂ a₂cáun₂ táu₂, të₂le₃ lio₄ bá₄ o₄gú₃ i₂së₃dsen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s