The Lord’s Prayer (CASHIBO-CACATAIBO: Bible)

CASHIBO-CACATAIBO: Bible

Matthew (Mateo) 6:9-13

9 Usa ’ain camina ësaquin cai Nucën Papa Diosbë banati ’ain:Nucën Papa Dios, naínu ’icë, mix camina asérabi min sinan upíira ’ain. Usa camina mix ’ai quixun ca camabi uni mi ñui upí banáinshi banati ’icën.

10 Aín ’Apu ’icëa camabi unin mi rabiti cana cuëënin. Usaquian mi ’anun camina ’imiti ’ain. Min nëtënuxuan ángelcaman ’acësaribi oquian ënë nëtënuxun unicaman mix cuëëncësabi oquin ’ati cana cuëënin.

11 Camabi nëtë́nmi ’acësaribi oquin camina ënë nëtë́nribi nun piti anun nux tsóti a nu ’inánti ’ain.

12 Unían nu ’atimocëxunbinu aribi ’atimoquinma a ñucama sinánquinma manucësaribi oquin camina nun ’acë ’atima ñucama nu tërë́nxunquin manuti ’ain.

13 Ñunshin ’atimanën ’apúan nu ñu ’atima ’amixunma ’anun camina nu bërúanti ’ain. Nun ñu ’atima ’ati ’icëbi camina nu usa ñu ’axunma ’anun nu ië́miti ’ain. Mix cushiira ’aish xënibua ’aínbi ’Apu ’icë ca camabi unin mi rabiti ’icën. Usai ’inun min ’imiti cana cuëënin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s