The Lord’s Prayer (CANDOSHI-SHAPRA: Bible)

CANDOSHI-SHAPRA: Bible

Matthew (Matiwarini) 6:9-13

9 Tputs yutaritshisheetsimari chinarangana. Itaru, Nowerinsha nda ashirangiya; Apanlleetsimari kapung chinarangiya. Mang’ kis Apanllpata ipunarangiya. Tiptsirshtisin Nowee kis naparanganaya.

10 Wipsha tuchpamuna: sura Simo, Kamu, Hapeta; aship taaranganaya

11-12 Apanll tputsee parangu, ichingarusincha yutaritshisheetsimarit chinakana. Tsiyantaksin, waratkusin, pachakaktangat ashkusin, ichingaru tsapurunas ztaru ashiranganaya.

13 Ashiriya, Apanllsha Nowee tárangiya: Tsapurunasshuch tputs ichingarusin yuwaatsimari waana zandkana anootsimari ashkanaya. Nda pakchiyam nuwaa chinakanaya. Ashiri nuw ichingaru tpachingachima. Izuuru kachingchima. Yuw ichingaru maachit manginshuch tsapurunasush taakana anoo tpachingayaruri kasachima, Apanll tárangiya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s