The Lord’s Prayer (BURYAT: Bible NT)

BURYAT: Bible NT

Matthew (Матвей) 6:9-13

Иигээд зальбаржа байгаарай: «Тэнгэридэ оршодог Эсэгэмнай! Нангин нэрэшни алдаршахань болтогой.  

10 Хаан түрэшни мандахань болтогой, тэнгэри огторгойтойл адляар газар дэлхэй дээрэшье эрхэ хүсэлшни бэелхэнь болтогой!  

11 Ажамидаралаймнай хоол мүнѳѳдэр мандаа хайрлыш!  

12 Манда муу юумэ хэгшэдые манай хүлисэдэгтэл адляар, маанадай буруу хэрэгүүдые хүлисыш даа.  

13 Горидолго хорхойтуулгада маниие бү оруулыш даа, муу мэхэтэй шолмосһоо аршалжа байгыш даа! Хаан түрэ, хүсэ шадал, алдар соло мүнхэдѳѳ шинии ха юм. Болтогой!»

Advertisements

One comment on “The Lord’s Prayer (BURYAT: Bible NT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s