The Lord’s Prayer (BULI: Bible NT)

BULI: Bible NT

Matthew (Matiu) 6:9-13

9 Ni be puusi a te Naawen ase nnala la. ‘Ti Ko Naawen, fi waai ale bo wenmazuk la, Basi ate fi yoi weleka a yiti ate fi nya zula.  

10 Fi naamu abe jam, ate fi ale a yaali dii la, a ny tzuk de, ase ku le ka dii wenmazuk la.  

11 Te ti jinla de andiin tii ate ti a yaali la.  

12 Vo ti wabaata a te ti ase tama ale vo a te chaab dii la.

13 Kan basi ate ti jo nyenyaka po, abe fi vari ti Velinvendika jigi a basi.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s