The Lord’s Prayer (BRIBRI: Bible NT, Partial OT)

BRIBRI: Bible NT, Partial OT

Matthew (San Mateo) 6:9-13

9 Aꞌ ttö́ ieꞌ ta̱ iꞌ es:‘A Saꞌ Yë́ tsoꞌ ká̱ jaì a̱,a̱s beꞌ dalöiö̀ saꞌ tö ì ulitane tsa̱ta̱.

10 A̱s beꞌ dö̀ saꞌ blúie daꞌa̱ie.Ì kiane beꞌ ki̱ a̱s eꞌ o̱r ká̱ iꞌ ki̱we̱s io̱rke ká̱ jaì a̱ es.

11 Chkè kiane saꞌ ki̱ i̱ꞌñe se̱noie eꞌ mú saꞌ a̱.

12 Saꞌ nuì̱ oloꞌyö́ saꞌ ki̱we̱s saꞌ tö sꞌmale̱pa ki̱ inuì̱ oloꞌyeke es.

13 Kë̀ saꞌ marttsa̱ tö ì sulu tö saꞌ e̱rkiöù̱,eꞌ skéie saꞌ tsa̱tkö́ yi dör sulu ichö́k eꞌ yöki̱.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s