The Lord’s Prayer (BOKO, BENIN: Bible)

BOKO, BENIN: Bible

Matthew 6:9-13

9 Àli wabikɛ à mɛ: Wá Mae pↄ́ kú musu, to wà n tↄ́ kuaadoakɛ dↄ̃,  

10 to kpala pↄ́ bↄ̀ n kĩ́i bↄ gupuau, wiↄ n pↄeã kɛ dṹnia guu lá wì kɛ n kĩ́iwa.  

11 Wá gba ú pↄ́ wá ble gbã.  

12 Wá tàaeↄ kɛ̃́wá, lá wi gbɛ̃́ pↄ́ tàaekɛ̀wɛ̃ɛↄ kɛ̃wa.  

13 Ńsu to wà fu yↄ̃awao, wá kɛ̃́ vãiwa.

Advertisements

One comment on “The Lord’s Prayer (BOKO, BENIN: Bible)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s