The Lord’s Prayer (BIRIFOR, SOUTHERN: Bible NT)

BIRIFOR, SOUTHERN: Bible NT

Matthew (Matiu) 6:9-13

9 “Nɩtɔ̃ lɛ yɩn ma sʋɔr a Nãaŋmɩn. Sɩ Sãa na be a saaju. Sɩ kʋ naa a fʋ yuor tɩɩr.  

10 A fʋ nãalʋ̃ʋ wʋ wa. A fʋ bɔfʋ wʋ ɩ a wɛr pɔ, nɩtãa lɛ a fʋ bɔfʋ na ɩrɛ be a saaju.  

11 Kʋ sɩ a dɩna bʋ̃diir ka a sɛɛn sɩ.  

12 Vɛ̃ a sɩ yeldɛbɛ bar, nɩtãa lɛ sɩn ma vɛ̃ kʋ a sɩ taaba yeldɛbɛ bar ba.  

13 Ta sɔɔ ka bɛɛr kaa nyɔɔ sɩ ɛ, faa sɩ yin a dɛɛr sʋɔ nũu pɔ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s