The Fruit of the Spirit (CULINA: Bible NT)

CULINA: Bible NT

Galatians (Carasiadenidsa) 5:22-23

22 Naraha Jesocristodsa iquejenadsapi icca ima pina ahua bicahi bonojide rajarissa najaro. Dio Corimejine ibono icajijaropi pina tohuati huanehe, huatidsehe, jonehe najaro. Jehe, Dio Corime ibodidsa madijarijinea iapi huapimadsa eti huanaqquiri najaro. Diocca huatidsehema imadijaro. Joneqquiri inadsa imadijaro, amadsati edi-jerajaro, etti bica tadsa huati huati inajaro. Ima bicanira inanajaro, Diodsara jehe idsanapojaro.

23—Iana deni iquejenani −inejerajaro. Imasiri inana-jeranijine ia ecahuajaro. Najaro ima bicani huapimapi Dio Corimejine icajijaro. Najaro ima huapimadsa Dio naco, madija naco: —Tabaccora tani, oppina tani −quina-jarahi.

The Fruit of the Spirit (CUICATEC, TEUTILA: Bible NT)

CUICATEC, TEUTILA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Ate ihyan che reca̱h yune ye che rihquentiyon Vaco Ndah yahn Dendiohs ihyan ne, tuhchan ye: Chenan cuma ye vedeyahino ma̱n, vedeyeno ma̱n, nda̱hca̱ chenan ye nduco ihyan chena̱hn ma̱n, chahtino ye ma̱n, ndah ihyan ye ma̱n, redinahn ye ndudo yahn ye ma̱n,

23 necun ye ma̱n, hua riquendi ye vedeyeno yahn ma̱n ye, rahtendihco ye nunde ma̱n. Ihyan chahn ne, rihquentiyon Vaco Ndah yahn Dendiohs ihyan, ne ametah quenan cuma che dinahn ye ley che dirun Moisés.

The Fruit of the Spirit (CUICATEC, TEPEUXILA: Bible NT)

CUICATEC, TEPEUXILA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Naati nduuti chí ‘cuɛɛti chiicá yú tan’dúúcā chi ch’iⁿ’i Espíritu N’dai yeⁿ’é Ndyuūs s’uuúⁿ tuu’mi ní dineⁿ’e yú ‘iiⁿ’yāⁿ. Ni yeenú taavi yú. Ní canéé vaadī ‘diiiⁿ na staava yeⁿ’e yú. Ní cuchɛɛ yú yeⁿ’e tanducuéⁿ’ē chi n’gɛɛnu yú ngii. Ní din’daaca yú ndúúcū vi’ī ní diiⁿ yú nducuéⁿ’ē chi n’dai ndúúcū vi’ī. Ní ‘áámá canee yú ndúúcū chi i’teenu yú.

23 Ní canee yú ndiicúúⁿ. Ní diiⁿ yú cuidado chi diiⁿ yú cosas chi n’daacā. Espíritu N’dai yeⁿ’é Ndyuūs nginnee s’uuúⁿ chi diiⁿ yú nducuéⁿ’ē chuū chí n’daacā. Ní ley yeⁿ’e Moisés miiⁿ nguɛ́ɛ́ ngaⁿ’a chi nguɛ́ɛ́ cuuvi diiⁿ yú s’túúcā.

The Fruit of the Spirit (CUIBA: Bible NT)

CUIBA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22- 23 Ichitha nama pocotsi coyenewan Nacom pia Pejumope tʉnaxʉ tatsi cana exanaena jiwi pejʉntʉ coyenetha tatsi baxuanje: Peantobewa ichamonaetha, yawa pejʉntʉ coyene weiweinaewa pejume cowʉntsixae Nacom, yawa xua jʉntema pejinompaewa, yawa xua jʉntema pejinompaewa xua bepijawa jopa aitaconaeyo poxonae bequein ichamonae abe exana, yawa xua beta peexanaewa ichamonaetha, yawano xua peyawenaewa ichamonae pejʉntʉ coyene xeicaewaxae, yawano xeina xua bichocono pejume cowʉntsiwa Nacom, yawa bichocono pia coutha jopa penayabara nanta xeinaewa, xua saya yabara nanta xeina ichamonaetha, yawa po coyene xua penaitorobiwa pia coutha. Icha peitorobi coyenewa aibi po peitorobi coyenewa xua yabara paeba xua daxita barapo coyenewan pinae abe.

The Fruit of the Spirit (CUBEO: Bible NT)

CUBEO: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Ʉbenita d̶aivʉ maja yópe ñai Espíritu Santoi mearo d̶aicõjeiyepe, yópe ãrojaetamu maje d̶aiye. Ʉrivʉbu apevʉre. Torojʉrivʉbu maje ũmei. Cʉrivʉbu me cãrijimevʉva. Aru napivʉbu. Mearo d̶aivʉbu apevʉre. Cad̶ateivʉbu apevʉre. Aru jãvene d̶aivʉbu yópe “D̶arãjare”, maje aiye báquepedeca.

23 Meara põevape cʉrivʉbu me. Aru maje bajure cʉrĩ majidivʉbu. Nópe d̶aiyede caiye d̶aicõjeiye bíjarorĩ bʉojabevʉ.

The Fruit of the Spirit – Plod je Duha (CROATIAN-HRVATSKI: Biblija)

CROATIAN-HRVATSKI: Biblija

Galatians (Galaćanima) 5:22-23

22 Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost,

23 blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.

The Armor of God – Božji Oklop (CROATIAN-HRVATSKI: Biblija)

CROATIAN-HRVATSKI: Biblija

Ephesians (Efežanima) 6:10-18

10 Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.

11 Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.

12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

13 Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.

14 Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti,

15 potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!

16 U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.

17 Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.

18 Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,

God’s Love – Božja ljubav (CROATIAN-HRVATSKI: Biblija)

CROATIAN-HRVATSKI: Biblija

John (Ivanu) 3:16

16 Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

The Beatitudes (CROATIAN-HRVATSKI: Biblija)

CROATIAN-HRVATSKI: Biblija

Matthew (Mateju) 5:3-12

3 “Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

4 Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

5 Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

6 Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

7 Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

8 Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

9 Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

10 Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!”

11 “Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

12 Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!”

The Lord’s Prayer – Molitva Gospodnja (CROATIAN-HRVATSKI: Biblija)

CROATIAN-HRVATSKI: Biblija

Matthew (Mateju) 6:9-13

9 Vi, dakle, ovako molite: ‘Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje!

10 Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!

11 Kruh naš svagdanji daj nam danas!

12 I opusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim!

13 I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!'”