The Fruit of the Spirit (MAALE: Bible 2008)

MAALE: Bible 2008

Galatians (ጋላቲያ ዓሶም) 5:22-23

22 ዓያና ጌኤሺኮ ዓኣፒ ጋዓንቴ፦ ናሹሞ፥ ዎዛ፥ ኮሹሞ፥ ጊቢ ዳንዳዒሢ፥ ዓሲም ኮሽኪሢ፥ ጉሙርቂንቲሢ፥

23 ሼሌዑሞ፥ ፔና ዔሪ ዎይሥሢኬ። ዬንሢጉዴ ባኮ ዒፃ ዎጌ ባኣሴ፤

Advertisements

The Armor of God (MAALE: Bible 2008)

MAALE: Bible 2008

Ephesians (ዔፕሶኔ ዓሶም) 6:10-18

10 ዓካሪ ጎዳና ዒዛኮ ዼኤፖ ዎልቆና ዶዱዋቴ፤

11 ፃላሄኮ ጌኖ ማዾ ዒንሢ ባሻኒ ዳንዳዓንዳጉዲ ፆኦሲ ዒንጋ ዖሎ ዓንጋሞ ቢያ ዓርቁዋቴ።

12 ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑኡኮ ዖላ ዓሲናቱዋንቴ ሃያ ዹሞ ዓጮ ዎይሣ፥ ቢቶ ማዔያ፤ ሃሣ ሃያ ዓጮኮ ዎልቆ ማዔያ፥ ሳዖ ዑፃ ዢባራ ዓኣ ፑርቶ ዓያኖናኬ።

13 ዬያሮ ፆኦሲ ዒንጋ ዖሎ ዓንጋሞ ጉቤ ዓርቁዋቴ! ዬያይዲ ፑርታ ኬሊ ዒንሢ ሄላኣና ዒንሢ ሞርካሢኮ ዎልቆ ቃዚ ጋፒንፆ ሄላኒ ዖሌስካፓ ዶዲ ዒንሢ ዔቃኒ ዳንዳዓኔ።

14 ዓካሪ ፂኢቶ ዓርቃ ቡራሾጉዲ ጎኑሞ ኬርና ቱኡቲ፥ ፂሉሞዋ ዖሎሮ ዳዳ ማኣዖ ዓንጎጉዲ ማይንቲ፥

15 ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ቶካ ዱርሲጉዲ ዓኣሢ፥ ጊኢጊ ዔቁዋቴ፤

16 ሃሣ ታሚ ሎስቶጉዲ ዔኤታ፥ ፃላሄኮ ፓልዖ ሜንሣኒ ዳንዳዓንዳጉዲ ቢያፓ ዑሣ ማዔ ጉሙርቂፆ ጊቲማ ማሂ ዓርቁዋቴ።

17 ዬያጉዲ ሃሣ ዻቂንቶ ቶኦካ ዓጎ ዖሎ ዓንጎ ቆኦቦጉዲ ዓጊ፥ ፆኦሲኮ ቃኣሎዋ ዓያና ጌኤሺ ጬንቻ ዓፓሮ ማሂ ዓርቁዋቴ።

18 ዒንሢም ኮይሳ ባኮ ቢያ ዒንሢ ሺኢቃኣና ዓያና ጌኤሺና ቢያ ዎዴ ሺኢቁዋቴ፤ ዬያይዲ ዶዲ ጴጩዋቴ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶማኣ ቢያ ዋሉዋዖ ሺኢቁዋቴ፤

The Lord is my Shepherd (MAALE: Bible 2008)

MAALE: Bible 2008

Psalms (ዓይኑሞ ማፃኣፖ) 23

1 ናንጊና ናንጋ ጎዳ ታና ሄንቃሢኬ፤ ፔቴታዖ ታኣም ፓጫ ባኣዚ ባኣሴ።

2 ዒዚ ታና ዋሻሌ ቤስካ ቃኣቲሳኔ፤ ኮሺ ማዔ ዎታ ዎርዚ ባንሢ ዔኪ ዓኣዻኔ።

3 ናንጎ ዒ ታኣኮ ዓኪ ማሃኔ፤ ፔ ሱንፆሮ ጌዒ ፂሎ ጎይሢ ታና ዔኪ ዓኣዻኔ።

4 ሻኔ ዹሚ ማዔ ዶኦቺናታዖ ታ ዓኣዼታቴያ ኔኤኒ ታኣና ዎላ ማዔሢሮ ዓይጎ ፑርታ ባኣዚ ታ ዒጊጫዓኬ። ኔኤኮ ኮኦላ ታና ዶዲሻኔ።

5 ታ ሞርካ ዛጋንቴ ሙኡዚ ኔ ታኣም ጊኢጊሻኔ፤ ቶኦኮዋ ኔ ታኣኮ ዛይቶ ቲዦና ቲሽካኔ፤ ታኣኮ ዑዦ ዓንጎ፥ ዑዣ ኩሚ ላኣሊንታኔ።

6 ታ ናንጎ ዎዶ ቢያይዳ ኮሹሞና ናሹሞና ዓኣያ ማዓንዳኔ፤ ናንጊና ናንጋ ጎዳ ማኣራ ቢያ ዎዴ ታ ናንጋንዳኔ።

God’s Love (MAALE: Bible 2008)

MAALE: Bible 2008

John (ዮሃኒሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሶ) 3:16

16 ሃሣ ዬሱሴ፦ «ፆኦሲ ዓጮ ሚርጌ ናሽኬሢሮ ፔኤኮ ፔቴ ናዓሢ ዒንጌኔ፤ ዬያሮ ዒዛኮ ናዓሢ ጉሙርቃሢ ቢያ ናንጊና ናንጋያ ማዓንዳኣፓዓቴም ባይቃዓኬ።

The Beatitudes (MAALE: Bible 2008)

MAALE: Bible 2008

Matthew (ማቲዎሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሶ) 5:3-12

3 «ፆኦሲዳ ጉሙርቂፆ ጌሢ ፔና ሂርኪዳዞንሢ ፆኦሲ ካኣቱማ ዔያቶም ማዔሢሮ ዓንጂንቴያኬ።

4 ዖያዞንሢ ፆኦሲ ዔያቶም ዶዱሞ ዒንጋንዳሢሮ ዓንጂንቴያኬ።

5 ዒኖ ሼሌዔዞንሢ ዓጮ ዔያታ ዔካንዳሢሮ ዓንጂንቴያኬ።

6 ፂሉሞ ካሣጉዲ ናይዺንታዞንሢና ዋኣሢጉዲ ዼኤቢንታዞንሢ ፂሉሞ ዴንቂ ዔያታ ሃውሻንዳሢሮ ዓንጂንቴያኬ።

7 ዻቤ ዓሲም ዓቶም ጋዓዞንሢ ፆኦሲዳፓ ማኣሪሢ ዔያታ ዴንቃንዳሢሮ ዓንጂንቴያኬ።

8 ዒኖ ጌኤዦንሢ ፆኦሲ ዔያታ ዛጋንዳሢሮ ዓንጂንቴያኬ።

9 ፑርቴ ዓሲ ዎላ ቡኩሳዞንሢና ካንሣዞንሢ ፆኦሲ ናይ ዔያታ ጌይንታሢሮ ዓንጂንቴያኬ።

10 ፂሉሞሮ ጌዒ ዒፂንቲ ዳኪንታዞንሢና ሜቶ ዔካዞንሢ ፆኦሲ ካኣቱማ ዔያቶም ማዔሢሮ ዓንጂንቴያኬ።

11 «ዓሳ ዒንሢ ታ ዛሎሮ ጫሽኪ፥ ዒፂ ዳካያ ማዔቴ ሃሣ ፑርታ ሉኡዙሞ ዒንሢዳ ጌስቴቴያ ዒንሢ ዓንጂንቴያኬ።

12 ጫሪንጮይዳ ዒንሢ ዬያ ዛሎሮ ዔካንዳ ባካ ዼኤፒታሢሮ ኮሺ ዎዛዹዋቴ፤ ሃያኮ ቤርታ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢያ ዬያይዲ ዒፂ ዳኮናኔ።»

The Ten Commandments (MAALE: Bible 2008)

MAALE: Bible 2008

Exodus (ኬሲ ማፃኣፔ) 20:3-17

3 ታጊዳፓ ዓታዛ ሜሌ ፆኦዞ ካሽኪፖ፤

4 ጫሪንጮይዳ ማዖም ሳዓ፥ ሃሣ ሳዖኮ ዴማ ዓኣ ዋኣፆይዳ ናንጋ ባኮይዳፓ ዓይጌንዴ ባኣዚኮታዖ ማላታ ኔኤኮ ካኣሽኮ ባኣዚ ማሂ ማዢፖ፤

5 ታኣኒ፥ ኔኤኮ ፆኦሲ፥ ናንጊና ናንጋ ጎዳሢ ሜሌ ፆኦዛ ካኣሽኪንታንዳጉዲ ኮዑዋያ ማዔሢሮ ዓርሲንቲ ኮሺንቴ ዓይጎ ባኣዚታቴያ ካሽኪፖ፤ ሃሣ ዬያም ዚጊፖ፤ ታኣኒ፥ ታና ዒፃ ዓሶ ቢያይዳ ፑርታ ባኣዚ ዓጋያኬ፤ ዜርፆዋ ዔያቶኮ ዴንዲ ሃይሦና ዖይዶ ሾይንቲ ሄላንዳኣና ኮሜ ታ ኮፃ ፆኦሲኬ።

6 ታና ናሽካዞንሢና ታኣኮ ዓይሢፆ ካፓዞንሢም ቢያ ጋዓንቴ ዴንዲ ሺያ ሾይንቲ ሄላንዳኣና ታኣኮ ናንጊና ናንጋ ናሹሞ ታ ፔጋሲ ዻዋያኬ።

7 ታና፥ ናንጊና ናንጋ ጎዳ ማዔ ኔ ፆኦዛሢኮ ሱንፆ ማዒባኣ ባኣዚና ዔኤሊፖ፤ ታ ሱንፆ ማዒባኣ ባኣዚና ዔኤላሢ ቢያ ዻቢንቴያ ማሂ ታ ፓይዳንዳኔ።

8 ሃውሾ ኬሎ ዱማሲ ቦንቼ፤

9 ኔ ማዾ ኔኤኒ ማዻንዳ ላሆ ኬሊ ኔኤም ዓኣኔ፤

10 ላንካሳ ኬላ ጋዓንቴ ታኣም ዱማዼ ሃውሾ ኬሊኬ፤ ዬኖ ኬሎና ዓይጎ ዓሲታቶዋ ማዾ ማዾፓ፤ ኔና ማዖም ኔ ናኣታ፥ ኔኤም ማዻ ዓሶዋ ማዖም ቆልማ፥ ኔ ዓጮይዳ ሙኬ ዓሲ ማዒ ናንጋ ዓሲ ማዔቴያ ፔቴታዖ ማዾ ማዺፖቴ።

11 ናንጊና ናንጋ ጎዳ ጫሪንጮንታ ሳዖንታ ዼኤፖ ባዞንታ ዬያይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ላሆ ኬሊዳ ማዤኔ፤ ላንካሳ ኬሎና ጋዓንቴ ሃውሼኔ፤ ናንጊና ናንጋ ጎዳ ሃውሼ ኬሎ ዓንጄሢና ዱማሴሢ ዬያሮኬ።

12 ኔ ዓዶና ኔ ዒንዶና ቦንቼ፤ ኔ ፆኦዛሢ ማዔ ናንጊና ናንጋ ጎዳ ኔኤም ዒንጋ ሳዖይዳ ዖዶሲ ሌዔ ኔ ናንጋያ ማዓንዳኔ።

13 ዓሲ ዎዺፖ፤

14 ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂፖ፤

15 ዉኡቂፖ፤

16 ዓይጌንዴ ዓሲዳታዖ ሉኡዙሞና ማርካዺፖ፤

17 ሜሌ ዓሲ ማኣሪ ዛጊ «ታኣሮ ማዓኣቢሽ ጌይፖ፤ ዓሲ ማቾታቴያ፥ ማዻ ዓሲታቴያ፥ ባኣቶታቴያ፥ ሃሮታቴያ፥ ዓሲኮ ቆሎ ማዔ ዓይጎ ባኣዚያ ቢያ ዛጊ ታኣሮ ማዓኣቢሽ ጌይፖ።»

The Lord’s Prayer (MAALE: Bible 2008)

MAALE: Bible 2008

Matthew (ማቲዎሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሶ) 6:9-13 

9 ዬሱሴ ሃሣ፦ «ዒንሢ ጋዓንቴ ሂዚ ጌዒ ሺኢቁዋቴ፦ ‹ጫሪንጫ ናንጋ ኑ ዓዳሢዮ! ሱንፃ ኔኤኮ ቦንቺንቶም፤

10 ኔ ካኣቱማ ሙኮም፤ ኔ ናሽካ ባካ ጫሪንጫ ማዔሢጉዲ ሳዖይዳኣ ማዖም።

11 ኬላ ኬላ ኑ ሙዓንዳ ሙኡዚ ዒንጌ፤

12 ኑም ዻቤሢም ኑ ዓቶም ጋዓሢጉዲ ኑ ዻቢንቶ ዓቶም ጌዔ፤

13 ፑርታይዳፓ ኑና ካፔ፤ ዻቢሻኒ ጌሾያይዳኣ ኑና ጌልዚፖ፤ ካኣቱሞንታ ዎልቆንታ ቦንቾንታ ናንጊና ኔኤሮኬ ዓኣሜን›» ጌዔኔ።

The Fruit of the Spirit (MAALE: Bible NT)

MAALE: Bible NT

Galatians (ጋላቲያ ዓሶም) 5:22-23

22 ዓያና ጌኤሺኮ ዓኣፒ ጋዓንቴ፦ ናሹሞ፥ ዎዛ፥ ኮሹሞ፥ ጊቢ ዳንዳዒሢ፥ ዓሲም ኮሽኪሢ፥ ጉሙርቂንቲሢ፥

23 ሼሌዑሞ፥ ፔና ዔሪ ዎይሥሢኬ። ዬንሢጉዴ ባኮ ዒፃ ዎጌ ባኣሴ፤

The Fruit of the Spirit (KELE: Bible NT)

KELE: Bible NT

Galatians (Bagalatia) 5:22-23

22 Nde tuma twa eula ya Bolimo twende losamɔ, limɛngɔ, lilatemi, limɛsɛkɛlɛni, booto, boyaeli bolau, liengani, botema wolendelomo,

23 botema sambo, botema wokakalesa yɛmɛ ya bindo. Njasɔ ya bɔfɔnɔ-bo bitikufesomo la bikela.

The Armor of God (KELE: Bible NT)

KELE: Bible NT

Ephesians (Baefeso) 6:10-18

10 Lioi lia tuu, mbo— Wangemaka ko la liwatemi amamwito la Ngɛnɛ wasu la bofoka wa isosha shande.

11 Wataka biɛla bitotina ya Mungu mbo okɔkɔlɛkɛ ndokɔkɔmɔ ani otonana la fuko ya tɔɔlɛ twa Satana.

12 Eoka nda bita-bi, toitonana la binyo la bakila, kangä la bekumi la tososha la bakakalesi ba wenda wa botutuku la ngendi ya belimo ibe ya use.

13 Eokao, undaka to biɛla bitotina ya Mungu mbo okɔkɔlɛkɛ ndokɔkɔmɛlɛ nda lise libe, la ani osonana la bofoka bototina, ko ndokɔkɔmɔ.

14 Kɔkɔmɔkɔ to kɔkɛ! Wataka bɔkɔli nda tɛta yanu la momongo, la libala lia liengani nda bokükü,

15 la tokwaka nda batindi, toko liendesi lia Mboli Ilau ya lilatemi;

16 undaka bitotina-bi, simbi to nguwa ya lilendelu, ko la yao bokɔkɔlɔkɔ ndotungelesa kɔkɔ ya bösä bitotina ya Ewa Bobe.

17 Aelaka imɔ kɔmɔ ya yeto eko liuwesi, la chaka eyefomu la Bolimo, eko Lioi lia Mungu.

18 Sombokolaka mbile bitotina la basomboli la baömbi batotina ko la Bolimo, eokao yalaka la botengu wosombokola la bofiili loasɔ loa ebüchomu batotina ba Masiya.